Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

What is the Real name of the Messiah,jesus-zeus

What is the Real name of the Messiah

Defaming The Messiah
The name of Jesus is a 400 year old name approximately, because the English language never had the letter "J" till then.

This is very important, because it says in the Bible by one name only shall you be saved. So it becomes frightfully important. Because it is a recent name not known by THE ALMIGHTY.
In fact
the Original King James Bible had the name Iesus inside. This is also a historical record of the fact the name Jesus is a very modern name in terms of history.

Then on the flip side of the subject, we have the Greek god Zeus who is a representation
of The Sun god who is The Devil as known by ancient cultures.

Here below is some information on the subject, but take into account no name beginning with the letter "J" can be attributed to
THE ALMIGHTY.

So the name Jehovah cannot be the name of THE ALMIGHTY of Jeshua.

We have a clue to THE NAME OF THE ALMIGHTY, from the scripture and the word Hallelujah=HALLELUYAH which means Praise YAH, so YAH is his name.
So what was the name of THE MESSIAH
Yashua, Yesu, or YAHSHUA even because he came in his fathers name.
I'm not sure of THE MESSIAH's name but I am sure YAH would have been who the people in the old Testament prayed too and THE MESSIAH himself.

Personally I pray to YAH in the name of your son YAHSHUA.

Please read following information it's very interesting.

The Name "Jesus" is
a Dishonour to the Jewish Messiah

Why ?

Defaming The Messiah

Defaming the Christ with a Pagan Name.
Replacing his Hebrew name with a pagan
Greek name that honours a pagan god.

The Messiah's True Name

"Originally, the name of the Messiah
was , pronounced Yahushua
or (Yehoshua). This is the Messiah's
original name. ...the Messiah's name
is actually the same name as Joshua,
Son of Nun... correctly pronounced
"Yahushua".  It is quite evident that
the modern form "Jesus" doesn't even
remotely resemble the original name
that the disciples used.. This is a fact. "
"Jesus Christ....Matthew (1:21) interprets
the name originally as Jehoshua, that is,
'Jehovah is Salvation,'"
-Encyclopedia Americana
    (Vol.16, p. 41)
"The name Jesus is NOT a derivative
of YHWH (Jehovah).  There is great cause
for alarm when this hybrid Greek name
is being plied onto Messiah because
not only is it NOT the sanctified given name
of Yeshua (Jehoshua)  but prophetic and
sanctified unity within the Word of YHWH is lost!
Early Christo-Pagans syncretized Greek culture
into Greek Christianity, which "smoothed" the
way for Christo-Paganism to become the
"state" religion."
-Is the name "Jesus" holy?
   Baruch Ben Daniel

"They (the Graeco-Roman World) had
worshipped Zeus as the supreme deity.
Their savior was Zeus, so now they
were ready to accept Jehoshua as Jesus
- Iesous, meaning - hail Zeus.  Now our
translated scriptures say that Jahwah's
(Jehovah's)Son's name is Jesus, which is
a compound word made up of Ie and Zeus
(Hail Zeus)."
-The Origin of Christianity
by A.B. Traina


"This name of the true Messiah,
Jahshuwah (Jehoshua), being Hebrew,
was objectionable to the Greeks and
Romans, who hated the Judeans (Jews),
and so it was deleted from the records,
and a new name inserted.  Jahshuwah
(Jehoshua) was thus replaced by Ie-Sous
(hail Zeus), now known to us as Jesus."
-The Origin of Christianity
by A.B. Traina


"It is simply amazing to think that all
these years, hundreds of years, mankind
has been calling the Saviour by the wrong name!!
It's hard to give up the name of Jesus
because it's so deeply ingrained in us
and much has been said and done in that name."
-Gospel of The Kingdom
True Names and Title
Dr. Henry Clifford Kinley
    1931 - Ohio USA

Some scholars think that Jesus name was
corrupted by the early Roman Apostasy -
in order to make his name look more Graeco -
Roman rather than "Jewish". 

After the Apostles and Jesus had been
removed from the Jewish scene - Rome took
over the Christian Faith and attempted to
Mould and conform it to her own Graeco-Roman
heritage and Flavour.

Zeus was one of the most popular gods at
that time.  And conjecture has it that perhaps
Jesus name was changed to please the pagans
in the empire - who were reluctant to accept
the New Faith - of the Roman Emperor.

Look at some of the Findings


"It is known that the Greek name
endings with sus, seus, and sous
were attached by the Greeks to names
and geographical areas as means to
give honour to their supreme deity, Zeus."
-Dictionary of Christian Lore and Legend
   Professor J. C. J. Metford

"In the 1611 KJ New Testament
the name Yahshua (Yehoshua) appeared
originally wherever the Messiah was
spoken of.  Yehoshua means Yehovah's
(Jehovah's) Salvation.  Later the
Messiah's name was replaced with Iesus
(Greek) which later in the 1600's it
became Jesus starting with the new
English letter "J" which was introduced
at that time.  Further, the Greek "Iesus"
comes from the name Zeus, the ruling God
in the Greek pantheon."
-Gospel of The Kingdom
True Names and Title
Dr. Henry Clifford Kinley
    1931 - Ohio USA

Tarsus means Sweat of Zeus ...
Dionysus means the Son of Zeus ...
Hail Zeus no more
"IESOUS" is Greek
For Jesus
meaning -- "Hail Zeus"
"Some authorities, who have spent their entire
lives studying the origins of names believe
that "Jesus" actually means - "Hail Zeus!"
For Iesous in Greek IS "Hail Zeus."
"Ie" translates as "Hail" and "sous"
or "sus" translates as Zeus. The English
name "Jesus", therefore, stems etymologically
from "Jupiter-Zeus" the chief god of the
ancient Greek Olympus."
-"Yeshua" or "Jesus" -- Which?
Biblical Research Institute; 1996
  by Les Aron Gosling


"‘Jesus’ is a transliteration of a Latin
name Ioesus, pronounced heysus -
which means nothing in Hebrew,
but in Latin it means ‘Hail Zeus’.
If Yahshua’s name had been
transliterated into our language,
it would have been closer to Joshua
(or Jehoshua).."
-Winds of Praise Broadcasting
Believer or Follower?
The Sound of the Shofar
By Jon Thompson


"It is interesting to note - that throughout
his life - Christ never did hear himself
being called by that name - "Jesus"...."
- "Man’s Great Adventure,"
by Edwin W. Pharlow, professor of history,
  Ohio State University.


"It is known that the Greek name endings
with sus, seus, and sous which are phonetic
pronunciations for the chief Greek god of
Olympus - were attached by the Greeks
to names and geographical areas
as means to give honour to their
supreme deity, Zeus."
-Dictionary of Christian Lore and Legend
by Professor J.C.J Melfurd (1983, pg 126)

Zeus was a popular god in Graeco-Roman world

Zeus was a popular god in Graeco-Roman world

"The name of YAHshua has been replaced
by the names of G-zeus (Jesus),
meaning Hail Zeus (Iesus, and Iesous)
which are pagan in origin."
-Seek God
The True name of Christ
"research reveals that the name "Jesus"
is linked to the Greek Sun-god "Zeus" "
-COME OUT OF HER MY PEOPLE,
   by C. J. Koster


"Jesus.  That was a name given to him
by the early church many years after
His death.  They wanted to remove any
Jewishness from the new church.
They eliminated His Jewish name and
blended the name of Zeus into the
Christian church to make it comfortable
for all those who previously worshipped
the Greek and Roman gods.  It made it
easier for the pagans to become  Christians.
Since Zeus was the top god of their experience,
attaching the name Ioesus to Yahshua gave
Him top priority in the worship hierarchy."
-Winds of Praise Broadcasting
Believer or Follower?
The Sound of the Shofar
By Jon Thompson
"This new church adopted various deities
from the heathen, and discarded the Most
High (Jehovah) of the Israelite Scriptures,
and they also discarded His blessed Son,
Jahshuwah."
-Story of the Christian church,
       Hurlbut  p 43.
"The pagans of Greece and Rome had worshipped
Zeus as the supreme deity. Their savior was Zeus,
so now they were eager to accept Jesus as Iesous,
or Zeus as their saviour."
- The Origin of Christianity
    by A.B. Traina

"Our translated scripture says that
Jahwah's Son's name is Jesus, a compound
word of Ie and Zeus. The messiah's true
name - Jahshuwah - was replaced by
Ie-Sous (praise or hail Zeus), now known
to us as Jesus."
- The Origin of Christianity
    by A.B. Traina

"The Hebrews called their coming Savior,
the Messiah, Jahshuawah.  The disciples of
the Savior accepted Him as such, and to them
He was also known as Jahshuwah the Messiah.
The Greeks, however, rejected the Hebrew name,
and called Him (IESOUS-Jesus) instead."
- The Origin of Christianity
    by A.B. Traina 


"The plan of the Greeks was simple,
they merely dropped the Hebrew terminology
of names which referred to the Hebrew deity,
and substituted the name, or letters, referring
to the name of the supreme deity, Zeus."
-The Faith Magazine
    Volume 69

"It has been all along well enough known
that the Greeks occasionally worshipped the
supreme deity under the title of
"Zeus the Saviour. . ."
- The Two Babylons
Dr. Alexander Hislop


HAIL ZEUS -  NO  MORE  !

Hail Zeus no more

HAIL ZEUS -  NO  MORE  !


The time of ignorance is over.
It is time to return to using the rightful Hebrew
Name of Christ - "Jehoshua"

Toss away your excuses for hanging onto
the J-Zeus error.   Jehovah God is determined
that all those requesting salvation from Christ,
must address him in an honourable way.
This is a legitimate and mandatory decree
by Jehovah God Himself.   Even Christ will
no longer permit his name to be dishonoured.
Take heed - it is a sure requirement - and will
be evident when Christ is revealed to mankind
in the very near future.

"The only Savior in the Scripture is Jahshuwah,
(or Jehoshua) -  the Son of Jahwah (Jehovah).
He came in His Father's Name and by that we
must adore Him.  Away with the pagan name
Iesous.  Away with his heathen name Jesus,
and instead exalt the Savior, Jahshuwah (Jehoshua)
- the Son of Jahwah (Jehovah),  by His own name."
- The Origin of Christianity
    by A.B. Traina

The Messiah's True Name

"Originally, the name of the Messiah
was Hebrew name of the The Messiah , pronounced Yahushua
or (Yehoshua). This is the Messiah's
original name. ...the Messiah's name
is actually the same name as Joshua,
Son of Nun... correctly pronounced
"Yahushua".  It is quite evident that
the modern form "Jesus" doesn't even
remotely resemble the original name
that the disciples used.. This is a fact. "
"Jesus Christ....Matthew (1:21) interprets
the name originally as Jehoshua, that is,
'Jehovah is Salvation,'"
-Encyclopedia Americana
    (Vol.16, p. 41)


"the name of Christ in the New Testament
means “Jehovah is salvation.” This comes
from the same Hebrew word translated Joshua
or Jehoshua in the Old Testament. It also
means “Jehovah is salvation.” This means
that the name of Jesus should have been
translated into English as “Joshua (or Jehoshua)” "
-Jesus and Joshua Had the Same Hebrew Name *
The Name Of Jesus;
By Paul Rusnak
"Christ name....In the Septuagint it was  the
common Hebrew name Joshua (or Jehoshua)."
-Encyclopedia Britannica - 15th Edition
    (Vol. 10  p.149)
"The name Joshua (or Jehoshua) derives
its greatest importance and highest sanctity
from the fact that it was sacredly chosen
as the name to be borne by the Messiah.."
--Personal Names in the Bible
by Dr. W.F. Wilkinson, M.A.
Joint Editor of Webster and Wilkinson's
Greek Testament:  pages 342-343.

Fulfilling Bible Prophecy

USING  CHRIST'S  "REAL"  NAME
IS THE  ONLY  WAY 
THAT  WILL FULFILL
THE  WORDS
OF  THE  PROPHET  JOEL
Joel 2:32: And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of YAH shall be delivered....
Act 2:(16,17,21) but this is that which hath been spoken by the prophet Joel;
.... in the last days, saith THE ALMIGHTY that whosoever shall call on the name of the YAH shall be saved.
Romans 10:13 for, Whosoever shall call upon the name YAH shall be saved.
Acts 4:10,12: be it known unto you all, and to all the people of Israel, that in the name of Yahshua Hamashia of Nazareth, whom ye crucified, whom YAH raised from the dead....And in none other is there salvation: for neither is there any other name under heaven, that is given among men, wherein we must be saved.

All the above scriptures will be
fulfilled - only in the name of
"Yahshua".  Since
Yahovah's name is embedded in
The Messiah's name -  One can call
upon the Messiah - and still be
calling upon Yahovah's name as well.

THE  JEWISH  MESSIAH
RETURN  TO  HIS  TRUE  NAME

"The only Savior in the Scripture
is Jahshuwah, the Son of Jahwah (Jehovah).
He came in His Father's Name and by that we
must adore Him.  Away with the pagan name
Iesous.  Away with his heathen name Jesus,
and instead exalt the Savior, Jahshuwah,
the Son of Jahwah (Jehovah), by His own name."
- The Origin of Christianity
    by A.B. Traina


Psalms 118:26 Blessed be he that cometh in the name of the YAH:
we have blessed you out of the house of the YAH.


Matthew 21:9: And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the YAH; Hosanna in the highest.
Matthew 21:9 is very interesting because of the word Hosanna it is a Greek word and I got the meaning from strong's. Definition: an exclamation of adoration: - hosanna.
Hosanna is a translation of the Hebrew word yâsha is means to save or salvation.
Listen to how Hosanna sounded in Hebrew by passing you mouse over the underlined word
Hosanna.
The word YAHSHUA means YAH is salvation.
The word Hosanna means to save or salvation.
But when it was spoken back then
it sounded a lot like YAHSHUA.
To me it sounds like Jasher or Yasher.
But if you really listen it's Yahsher.
Roll the mouse over it one more time.
Hosanna.
"the Hebrew name.....Jehoshua,
means 'Jehovah is Salvation'. "
-The Catholic Encyclopedia
    Vol. 8,   p. 374
Not only is the name of Jesus the same as Zeus but also the image.
can this be just coincidence?
Jesus
Zeus
A Christian image of Jesus A statue of The Greek god Zeus


The Messiah say's

Matthew 23:39: For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the YAH.
Luke 19:38: saying, Blessed is the King that cometh in the name of the YAH:
John 12:12: On the morrow a great multitude that had come to the feast, when they heard that Yahshua was coming to Jerusalem,
John 12:13: took the branches of the palm trees, and went forth to meet him, and cried out, Hosanna: Blessed is he that cometh in the name of the YAH, even the King of Israel.


John 5:43: I am come in my Father’s name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive. 

 http://www.hiddenbible.com/jesuszeus/jesuszeus.html

Προσωπικό σχόλιο:Αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον δία και τον χριστιανισμό,το πιο λογικό είναι ο γιαχβέ να ήταν ο δίας και ο χριστός ο γιος του.Παρόλο που οι διδαχές του χριστού δεν είναι στο ύφος του γιαχβέ.Κατά την γνώμη μου ο χριστός ήταν γιός κάποιας λιγότερο φιλοπόλεμης θεότητας,ίσως του Σαμάς των σουμερίων...
Δάνου Δέσποινα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου