Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

10 ways to embrace change




There are lots of ways to embrace change from fear to excitement. It all depends on your personal situation and your DNA programing for change. Change brings challenges and also positive experiences if you are programmed to attract them.
10 ways to embrace change   CNN - January 29, 2013

1. Don't just do something; sit there.
2. Mother yourself a little.
3. Ignore your inner reptile.
    There's a part of the human mind that is often referred to as the "lizard brain," because it existed in even the earliest land animals. The lizard brain is concerned with survival; it likes the tried and true, so it's likely to pipe up right now, flooding you with adrenaline warnings of "Danger!" as you veer off course. This was a handy function to have when deviating from the familiar path to the watering hole may have led to an encounter with a saber-toothed tiger. But in the modern world it's like a misfiring car alarm: pointless and annoying.
4. Silence your inner know-it-all, too.
5. Seek out new perspectives.
6. Try something new and slightly scary.
7. Be skeptical of common wisdom.
8. Learn to live with uncertainty.
9. Say "really?" a lot.
    When you start to turn this sudden shift in your life to your advantage, you might shake up a lot of people, especially the ones who aren't happy with how they're living. To them, your efforts to move forward may feel like a glaring searchlight that needs to be switched off and fast. To their descriptions of the terrible fates that will surely befall you if you dive headlong into a new life, respond with "Really?"
10. Shed your old skin.
    Discard physical clutter, tired ideas, old routines. Seeing things through another's eyes can help. 
     http://www.crystalinks.com/10waystoembracechange.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου